สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฟรี

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฟรี
โดยมีรายละเอียดวันเวลาดังนี้
  • เภสัชกรรมไทย วันที่ 4 – 5 พ.ค 66
  • ผดุงครรภ์ไทย วันที่ 8 พ.ค 66
  • เวชกรรมไทย วันที่ 9 – 10 พ.ค 66
  • กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ วันที่ 11 – 13 พ.ค 66
    สถานที่จัดติว โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เวลา 09.00 – 16.00 น.
    สอบถามรายละเอียดโทร : 053-200300 , 088-0443166