สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บุคลากร

สถาบันปัญญาไท

พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์
ผู้อำนวยการ
นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นาย รัชชานนท์ แก้วใส
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
พท.ป. ภาวินี ทานุมา
ฝ่ายฝึกอบรม
พท.ป. ทิฆัมพร คำลือ
ฝ่ายฝึกอบรม