สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

หลักสูตรที่เปิดสอน

เวชกรรมไทย

ระยะเวลา เรียน 3 ปี
45,000 ฿ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง
 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.–12.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
 • สำเร็จการศึกษามีใบประกาศนียบัตร

เภสัชกรรมไทย

ระยะเวลา เรียน 2 ปี
30,000 ฿ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง
 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.–12.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
 • สำเร็จการศึกษามีใบประกาศนียบัตร

นวดไทย

ระยะเวลา เรียน 2 ปี
30,000 ฿ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง
 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.–12.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
 • สำเร็จการศึกษามีใบประกาศนียบัตร

ผดุงครรภ์ไทย

ระยะเวลา เรียน 1 ปี
15,000 ฿ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง
 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.–12.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
 • สำเร็จการศึกษามีใบประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ระยะเวลา เรียน 6 เดือน
15,000 ฿ หลักสูตรประกาศนียบัตร
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง
 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.–12.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
 • สำเร็จการศึกษามีใบประกาศนียบัตร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลา เรียน 150 ชั่วโมง
15,000 ฿ หลักสูตร 150 ชั่วโมง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง
 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.–12.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
 • สำเร็จการศึกษามีใบประกาศนียบัตร

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลา เรียน 60 ชั่วโมง
6,000 ฿ หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง
 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.–12.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
 • สำเร็จการศึกษามีใบประกาศนียบัตร

ระเบียบการเรียนแพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

1. การรับนักศึกษา
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
3) ไม่มีความประพฤติเสียหาย อันนำมาซึ่งความเสียหายแห่งวิชาชีพ
4) ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ
5) จบการศึกษาภาคบังคับ
2. หลักฐานการสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. การจำหน่าย
1) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
2) เมื่อลาออก
3) เมื่อเสียชีวิต
4) มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
5) ค้างค่าชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้ทวงถามตามกำหนดแล้ว แต่ยังไม่ชำระหรือแจ้งเหตุผล
6) เวลาเข้าเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
7) ผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
4. หลักสูตร ( หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน ) ดังนี้
1) เวชกรรมไทย ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
2) เภสัชกรรมไทย ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
3) นวดแผนไทย ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
4) ผดุงครรภ์ไทย ระยะเวลาศึกษา 1 ปี
5. เวลาเรียน ( วันเสาร์ และ อาทิตย์ )
รอบละ …..3…. ชั่วโมง
รอบที่ 1 เวลา ……..09.00…….. น. – …..12.00……. น.
รอบที่ 2 เวลา ……..13.00…….. น. – …..16.00……. น.
พักใหญ่ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
6. การประเมินผลการเรียน
1) ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 %
2) ต้องเข้าเรียนอบรมมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร
3) สาขาเวชกรรมไทย ต้องทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 ราย
4) สาขาเภสัชกรรมไทย ต้องทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถอธิบายขั้นตอน
สำคัญในการในรายงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมไทย 2 ตำรับ
5) สาขาการนวดไทย ต้องทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้ป่วย 100 ราย
6) สาขาผดุงครรภ์ไทย ต้องทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ราย
7. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ( เฉพาะหลักสูตรแพทย์แผนไทย )
1) สาขาวิชาละ 15,000 บาท / ปี
2) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,000 บาท
8. การออกใบประกาศนียบัตร
ออกให้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่ละหลักสูตรกำหนด
9. การลาพักการศึกษา
สามารถลาพักการเรียนได้ 1 ครั้ง (1 ปีการศึกษา)เท่านั้น และชำระค่าพักการศึกษา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)