สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
IDI THAI MASSAGE SCHOOL
49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : 053 - 200300 โทรสาร : 053 - 203104

ใบสมัครเรียน

ทะเบียนเลขที่ ................................................
ข้าพเจ้า ขอรับรอง ณ ที่นี้ว่า ข้อความทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
หมายเหตุ
1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน แล้วไม่สามารถขอคืนได้ และกรณีที่ผู้เรียน ชำระค่าลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจำนวนหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการออก หนังสือรับรองการอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน
2. ผู้สมัครเรียนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตาม วัน/เวลา ที่โรงเรียนกำหนด จึงจะถือว่าการสมัครเรียนนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ (กรณีที่ผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการ ปฐมนิเทศ อาจจะถูกตัดสิทธิ์เรียน)
เอกสารประกอบการรับสมัคร ที่ผู้สมัครจำเป็นต้องแนบมาพร้อมใบสมัครนี้

เลขบัญชีชำระค่าลงทะเบียนเรียน

ธนาคาร กรุงเทพ

เลขที่บัญชี : 424-4-19366-2

ชื่อบัญชี : บริษัท ปัญญาไท จำกัด