สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สถาบันปัญญาไท

Intellectual Development Institute

สถาบันปัญญาไท

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร ค่ายสุขภาพดีวิถีไทและออกให้ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ค่ายสุขภาพดีวิถีไท 3 วัน 2 คืน ที่ สถาบันปัญญาไท จ. เชียงใหม่
เพื่อการมีสุขภาพดี อายุยืน อย่างมีความสุข ด้วยตัวเราเอง

สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook : Sombat Traisrisilp
โทรศัพท์ : 064-9974749, 053-200300
โทรสาร : 053-203104
กำหนดการ วันที่ 1 (ศุกร์)  
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง “สุขภาพดีวิถีไท การดูแลสุขภาพองค์รวมตามแพทย์แผนไทย”
ปฏิบัติการ “ตรวจสุขภาพพื้นฐาน 9 รายการ” เพื่อลดอัตรความเสี่ยงของการเกิดโรค
15.00 – 15.30 น. พักอิริยาบถ และ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
15.30 – 16.30 น. ความสำคัญของ “ธาตุเจ้าเรือน”
ตรวจธาตุเจ้าเรือน ทุกท่านพร้อมแนะนำการดูแลตนเองและการทานอาหารบำรุงธาตุ
17.00 – 18.30 น. เที่ยวชมสวนสมุนไพร ที่อุทยานราชพฤกษ์ และสวนดอกไม้อันงดงามบรรยาย
“รู้จักพืชสมุนไพรในสวนและการกินอาหารเป็นยา”
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ
20.00 – 20.30 น. ชมน้ำพุเต้นระบำอันตื่นตาตื่นใจ ที่ ไนท์ซาฟารี
   
กำหนดการ วันที่ 2 (เสาร์)  
06.00 – 06.30 น. ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
06.30 – 07.30 น. ออกกำลังกาย “ผ้าขาวม้า” ฝึกลมปราณ กลางแจ้งในสวนสาธารณะ (บวกหาด)
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ
09.00 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มหัศจรรย์นวดไทยด้วยตนเอง และคนใกล้ชิด
  (เรียนรู้เรื่องกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น ฯลฯ เส้นประธานสิบ และพื้นฐานการนวดบรรเทาอาการ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานมื้อกลางวัน (อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ)
13.00 – 15.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำจัดความเครียดและสร้างพลังจิต
ฝึกลมปราณ และ ฤาษีดัดตน
15.00 – 18.00 น. นวดฟรีเพื่อสุขภาพ สำหรับทุกท่าน !
18.00 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ และชม ถนนคนเดิน ถ.วัวลาย
  กราบพระ วัดศรีสุพรรณ และร่วมทำวัตรสวดมนต์ ชมอุโบสถเงินทั้งหลังและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
   
กำหนดการ วันที่ 3 (อาทิตย์)  
06.00 – 06.30 น. ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
06.30 – 07.30 น. ออกกำลังกาย ฝึกลมปราณ กลางแจ้งในสวนสาธารณะ (บวกหาด)
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ
08.30 – 10.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “กินอยู่อย่างไร ? ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ”
  และ “การดูแลสุขภาพดี วิถีไท สมดุลภาพด้วยธรรมชาติปัจจัย”
10.00 – 10.30 น. พักอิริยาบถ และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
10.30 – 12.00 น. สรุปประเมินผลค่าย และเปิดใจ พร้อมอำลาค่ายสุขภาพ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*** กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม (ตามวัย ตามอาการของโรค) ***
** หัวข้อการบรรยาย (สามารถเลือกได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะ) **
1. รู้จักตนเองและดุลยภาพชีวิต (เพื่อสุขภาพดีทั้ง 5 มิติ : สุขภาพการเงิน, การงาน, ครอบครัว, สังคมและสิ่งแวดล้อม, ร่ายกายและจิตใจ) (วิทยากร+กลุ่ม)
2. การดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติปัจจัย (วิทยากร+กลุ่ม)
3. การกำจัดความเครียดและการฝึกจิต/สมาธิ (วิทยากร+กลุ่ม)
4. กินอยู่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง สาเหตุและการป้องกัน (วิทยากร)
5. ห่างไกลจากโรคความดันและโรคหัวใจ ด้วยการแพทย์แผนไทย (วิทยากร)
6. อาหารและยาสมุนไพร (วิทยากร)
7. กินอาหารเป็นยา /เมนูชุดสุขภาพ/กินอย่างไรไม่ให้อ้วน จากผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง (วิทยากร+กลุ่ม)
8. มหัศจรรย์การนวดไทย การนวดด้วยตนเองและคนใกล้ชิด (วิทยากร+กลุ่ม)
9. การออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน หรือไทยโยคะ (วิทยากร+กลุ่ม)
10. การฝึกลมปราณ และฝึกอาสนะโยคะ (วิทยากร+กลุ่ม)
11. รักษาและฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีธรรมชาติ (วิทยากร)
12. รำกระบอง / ออกกำลังกายผ้าขาวม้า (วิทยากร+กลุ่ม)
13. ชมสวนสมุนไพรและการทำอาหารโดยใช้สมุนไพร (วิทยากร+กลุ่ม)

Live A Long Life. Keep Healthy. Be Happy.
You Can Do It On Your Own NOW !

อายุยืน สุขภาพดี มีความสุข เริ่มที่ตัวคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!