สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บุคลากร

สมบัติสมุนไพร

พท. สมบัติ ไตศรีศิลป์
เจ้าของ
พท.ป. ทิฆัมพร คำลือ
เภสัชกรแพทย์แผนไทย
พท.ป. ภาวินี ทานุมา
เภสัชกรแพทย์แผนไทย
นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ
ผู้ช่วยเภสัชกร
นาย รัชชานนนท์ แก้วใส
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาว ปาณิย์สรา ตุ่นคำ
ผู้ช่วยแพทย์