สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บุคลากร

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์
ผู้อำนวยการ
พท. อรุณี ไตรศรีศิลป์
ผู้จัดการ
ผศ.พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ
อาจารย์ผู้สอน
พท.ป. สธนพร แหลมคม
อาจารย์ผู้สอน
พท.ป. ทิฆัมพร คำลือ
อาจารย์ผู้สอน
พท.ป. ภาวินี ทานุมา
อาจารย์ผู้สอน
อ. วรารัตน์ คำผง
อาจารย์ผู้สอน
อ. พงษ์ภินันท์ ไตรศรีศิลป์
อาจารย์ผู้สอน
อ. บุญธรรม อินทจักร์
อาจารย์ผู้สอน
อ. สมบูรณ์ สีสัน
อาจารย์ผู้สอน
อ. ปรัชญาพร ประทีปกุลวงศ์
อาจารย์ผู้สอน
อ. รักศักดิ์ อิทธิเดช
อาจารย์ผู้สอน
จสอ. หญิง กานต์ชุดา ไชยมาลา
อาจารย์ผู้สอน
อ. พินีต์วัลย์ จังขันธ์
อาจารย์ผู้สอน
นาย รัชชานนท์ แก้วใส
ผู้ช่วยผู้บริหาร
นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ
ผู้ช่วยผู้บริหาร