สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

IDI@Job

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
IDI THAI MASSAGE SCHOOL
49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : 053 - 200300 โทรสาร : 053 - 203104

ใบสมัครงาน

ข้าพเจ้า ขอรับรอง ณ ที่นี้ว่า ข้อความทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
เอกสารประกอบการรับสมัคร ที่ผู้สมัครจำเป็นต้องแนบมาพร้อมใบสมัครนี้