สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

การจัดการความรู้ แพทย์แผนไทย

Knowledge Management Thai Traditional Medicine

Critical Thinking
การคิดวิเคราะห์

คือ ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล หาข้อมูลที่เชื่อถือ และมีความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ ทักษะนี้จะช่วยให้สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล และมองหาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งจำเป็นมาในยุคที่ข้อมูลมีมากมายมหาศาลอย่างเช่นทุกวันนี้

Judgment and Complex Decision Making
เข้าใจในผลจากการตัดสินใจ

คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดจากผลของการตัดสินใจ ทำให้สามารถตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเหตุการณ์หรือปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในโลกของการทำงาน และจะมีมากขึ้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ

Emotional Intelligence (EQ) and Empathy
ความฉลาดทางอารมณ์

คือ ความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง และสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ตัวเองได้ รวมไปถึงความสามารถในการรู้และเข้าใจอารมณ์คนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นทักษะที่จะเป็นมากในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญของคนเป็นผู้นำในองค์กรอีกด้วย

Creativity
การคิดและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ

คือ ความสามารถที่จะจิตนาการ และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

Collaboration and Teamwork
การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

คือ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม เพราะงานส่วนใหญ่มักต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหลาย ๆ คน งานจึงจะสำเร็จได้ด้วยดี ทำให้ความสามารถในการทำงานเป็นทีมเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็น ต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่ลืมที่จำทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด

Interpersonal Communication Skills
การสื่อสารระหว่างบุคคล

คือ ความสามารถในการรู้จักรับฟังและเข้าใจผู้อื่น เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น และสามารถที่จะสื่อสารความคิดหรือไอเดียของตัวเองออกไปให้เพื่อนร่วมทีมร่วมปถึงหัวหน้าและลูกน้องเข้าใจได้

Working in Gigs
การทำงานที่ยืดหยุ่นและมีอิสระ

คือ รู้จักที่จะจัดสรรการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ อย่างการทำงานประจำ ซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่ากับการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำงานเฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราวไป การทำงานแบบ Gigs ก็อย่างเช่น ฟรีแลนซ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงและรับงานเป็นโปรเจกต์ไป โดยอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เป็นผู้จ้างงานแรงงานแบบ Gig หรือจะผันตัวเองมาทำงานเป็น Gig ก็ได้ ประเด็นก็คือไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ

Adaptability and Flexibility
การปรับตัว เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ

คือ การมี Mindset ที่ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่แทบจะตลอดเวลา

Cultural Intelligence and Diversity Consciousness
เข้าใจความแตกต่างที่หลากหลาย

ทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมและการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายในสังคม เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็น เพราะสังคมทุกวันนี้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมากเนื่องจากคนกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน และการยอมรับในความหลากหลายนี้จะทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักเปิดรับไอเดียและความคิดใหม่ ๆ จากคนอื่น ไม่ด่วนตัดสินและยอมรับคนจากผลงานจริง ๆ

Ethical Awareness
มีจรรยาบรรณ ในการทำงาน

ทักษะความตระหนักรู้ทางจริษธรรม หรือ ความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้หลักจริยธรรมเข้ามาเป็นหนึ่งในพื้นฐาน และต้องมีความเข้าใจในจริยธรรมของงานนั้น ๆ ที่กำลังทำอยู่ เพื่อเป็นหลักยึดเมื่อต้องตัดสินใจอะไรที่จะมีผลต่อคนในวงกว้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีผลกระทบด้านจริยธรรม

Leadership
ความเป็นผู้นำ

ทักษะการเป็นผู้นำ เป็นอีกหนึ่ง Soft Skill ยอดฮิตตลอดกาล เพราะเป็นความสามารถที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการนำทีมให้ทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ยังทำให้ทีมมีความเต็มใจที่จะร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Managing the Brand of YOU and Networking
สร้างและดูแลความสัมพันธ์

ทักษะการบริหารภาพลักษณ์ส่วนตัวและการสร้างเครือข่าย คือ ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น จนกลายเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือกันได้ในอนาคต และความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

Time Management
การจัดการเวลา

คือ ความสามารถในการจัดสรรและใช้เวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Curiosity and Continuous Learning
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

คือ ความสามารถในการรักษา growth mindset ให้อยู่กับตัวอยู่เสมอ มีความสงสัยใคร่รู้ และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทั้งในเรื่องใหม่ ๆ และทักษะใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Embracing and Celebrating Change
ยอมรับและยินดีกับความเปลี่ยนแปลง

คือ ความสามารถในการยอมรับ สามารถรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาให้ชีวิตอยู่เสมอได้เป็นอย่างดี

Looking After Yourself
หาพื้นที่พักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คือ ความสามารถจัดการชีวิตให้มี Work-life balance ได้ โดยที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ และก็ยังมีเวลาที่จะดูแลทั้งสุขภาพการและสุขภาพใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่กระทบกับงาน