สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บุคลากร

ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์
ผู้อำนวยการ
พท. อรุณี ไตรศรีศิลป์
ผู้ดำเนินกิจการ
พท.ป. สธนพร แหลมคม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พท.ป. ทิฆัมพร คำลือ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พท.ป. ภาวินี ทานุมา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อ. วรารัตน์ คำผง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นางสาว ทิวาวรรณ ปิยะมิตร
ผู้ช่วยแพทย์
นางสาว ปาณิย์สรา ตุ่นคำ
ผู้ช่วยแพทย์
นาย นะ อารมณ์ดี
ผู้ช่วยแพทย์
นาย รัชชานนท์ แก้วใส
ผู้ช่วยผู้บริหาร
นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ
ผู้ช่วยผู้บริหาร