สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรระยะสั้น

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

หลักสูตรระยะสั้น

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ระยะเวลาเรียน 330 ชั่วโมง
35,000 ฿ เรียน 3 เดือน
 •  

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาเรียน 150 ชั่วโมง
15,000 ฿ เรียน 3 อาทิตย์
 •  

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
6,000 ฿ เรียน 2 อาทิตย์
 •  

นวดไทย

ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
7,000 ฿ เรียน 2 อาทิตย์
 •  

อบรมนวดน้ำมัน

ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
4,000 ฿ เรียน 3 วัน
 •  

อบรมนวดตอกเส้น

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
9,000 ฿ เรียน 5 วัน
 •  

อบรมนวดรักษา

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
9,000 ฿ เรียน 5 วัน
 •  

อบรมย่ำขาง

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
15,000 ฿ เรียน 5 วัน
 •  

Short Course For Foreigners

½ Day Course (3 Hrs.)

Thai Massage

3 hours of study time
2,000 ฿ Study ½ day
 •  

Oil Massage

3 hours of study time
2,500 ฿ Study ½ day
 •  

Foot Massage

3 hours of study time
2,000 ฿ Study ½ day
 •  

1 Day Course (6 Hrs.)

Thai Massage

6 hours of study time
3,000 ฿ Study 1 day
 •  

Oil Massage

6 hours of study time
4,000 ฿ Study 1 day
 •  

Foot Massage

6 hours of study time
3,000 ฿ Study 1 day
 •  

Herbal Thai Massage

6 hours of study time
4,000 ฿ Study 1 day
 •  

Tupmhoeglua

6 hours of study time
4,000 ฿ Study 1 day
 •  

3 Day Course (18 Hrs.)

Thai Massage

18 hours of study time
5,000 ฿ Study 3 day
 •  

Oil Massage

18 hours of study time
6,500 ฿ Study 3 day
 •  

Foot Massage

18 hours of study time
5,000 ฿ Study 3 day
 •  

Toksen Massage

18 hours of study time
9,500 ฿ Study 3 day
 •  

5 Day Course (30 Hrs.)

Thai Massage

30 hours of study time
9,000 ฿ Study 5 day
 •  

Yam Krang (Fire Foot)

30 hours of study time
9,500 ฿ Study 5 day
 •  

Therapy Massage

30 hours of study time
14,000 ฿ Study 5 day
 •  

Thai Massage

60 hours of study time
18,000 ฿ Study 10 day
 •  

Thai Massage

150 hours of study time
40,000 ฿ Study 150 hrs.
 •  

Thai Massage

330 hours of study time
70,000 ฿ Study 330 hrs.
 •