สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สมบัติสมุนไพร

Sombat Herbs Shop

สมบัติสมุนไพร

จัดตั้งขึ้นเพื่อ จำหน่ายสมุนไพร ภูมิปัญญาไท
ปี พ.ศ. 2561 
ร้านสมบัติสมุนไพร ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 1/2561 ให้ขายยาแผนโบราณ บริการขายยาสมุนไพร และให้คำแนะนำการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง จำหน่ายอุปกรณ์กายภาพบำบัด ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปี พ.ศ. 2562
ได้เปลี่ยนเป็นนิติบุคคล ในชื่อ บริษัท ปัญญาไท จำกัด โดยมี นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ เป็นผู้ดำเนินกิจการ และเปลี่ยนเป็น ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฏหมายใหม่

ปี พ.ศ. 2564
ได้รับมาตรฐาน  SHA PLUS  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย