สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

อบรมหมอในบ้านและชุมชน ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ ภาคเหนือ

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมหมอในบ้านและชุมชน ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ ภาคเหนือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566
โดยมี พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการ สถาบันปัญญาไท เป็นผู้ให้ความรู้ กับผู้เข้าอบรม…