สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา :: แพทย์แผนไทย

สาขาผดุงครรภ์ไทย

สาขาผดุงครรภ์ไทย

ระยะเวลาเรียน 1 ปี ศึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ ก่อนและหลังตั้งครรภ์ เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

  • สามารถประกอบอาชีพด้านผดุงครรภ์ได้อย่างถูกต้อง

  • สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย ได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่เรียนสาขาเวชกรรมไทย   จะต้องเรียนสาขาเภสัชกรรมไทยควบคู่กัน

  • ปี 1 และ ปี 2 ทุกสาขาเรียนรวมกัน ในปีที่ 3 สาขาเวชกรรมไทยจะต้องไปฝึกปฏิบัติงานตามคลินิกแพทย์แผนไทย