สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

นวดแผนไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล และได้สืบ สานต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาไม่เสื่อมคลาย ในยุคสมัยปัจจุบันนี้นวดแผน ไทยเรากลับ ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งจากคนไทยเราเองและชาวต่างชาติ ถึงกับมีคำกล่าวว่า “ ถ้ามาเมืองไทยจะต้องได้ นวดแผนไทย ” โดยเฉพาะชาวยุโรปหลายๆ ชาติ ที่ได้เข้ามา ในเมืองไทยรวม ทั้งชาวต่างชาติที่มีความสนใจ และ เข้าเรียนการนวดแผนไทยกันเป็นจำนวนไม่น้อย ในต่างประเทศ ก็ได้มีการเปิดบริการการนวดแผนไทย สร้างรายได้ให้อย่างมาก และหมอนวดแผนไทย เราก็ได้รับการกล่าวขวัญถึงและเป็นที่ต้องการ เพื่อไปบริการในต่าง ประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการสร้างราย ได้ให้กับผู้ที่เป็นหมอนวดเองเป็นอย่างมาก อีกทั้ง เป็นการสร้าง ชื่อเสียง และรายได้ให้กับประเทศชาติด้วย นวดแผนไทยนับวันก็จะกว้างไกลแม้ในสังคมไทย ก็มีให้บริการอยู่ทุกหนทุกแห่ง สามารถประกอบ เป็นอาชีพ ได้อย่างมั่นคงการนวดแผนไทยมากมาย ด้วยคุณค่า จึงยังทำให้สามารถอยู่คู่ฟ้า แผ่นดินไทยมาได้นานตราบเท่าทุกวันนี้

ปัจจุบัน เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ให้ความสนใจและต้องการเข้ามาเรียนวิชาการนวดแผนไทย เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ผู้คนที่ได้สัมผัสกับการนวดแผนไทยก็ให้การยอมรับเป็นอย่างดีซึ่งถือเป็นนิมิตหมาย ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าวิชาการนวดแผนไทยเราสามารถเรียนและฝึกฝนนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

การนวดแผนไทยมีคุณค่า หากแต่ถ้าการนวดแผนไทยนั้นนวดโดยไม่ถูกต้อง แทนที่จะสบายก็อาจจะเป็นการทำให้ บาดเจ็บได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำการนวดแผนไทยได้ถูกต้องจึงควรเรียนและฝึกหัดให้เกิดความชำนาญเพื่อจะได้ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งตัวผู้นวดเองและต่อผู้รับการนวดด้วย

ทำให้เกิดโรงเรียนสอนนวดแผนไทยขึ้นมากมาย ในหลายปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลจึงกำหนดมาตรฐาน ของโรงเรียนสอนนวดแผนไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน จึงสร้างหลักสูตรกลางเพื่อให้แต่ละโรงเรียนนำไปใช้เป็น หลักสูตรการสอนนวดแผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทจึงได้จัดทำหลักสูตรสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงนวดขึ้น เพื่อนำไปสอนให้ที่ผู้สนใจเรียนในด้านนี้ต่อไป