สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

เรียนรู้ประวัติ ทฤษฏีกายวิภาคศาสตร์ฝ่าเท้าและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับดารนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การเตรียมอุปกรณ์การนวดและขั้นตอนการนวด
นวดฝ่าเท้า สอนเกี่ยวกับ
  1. ตำแหน่งสะท้อนของจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
  2. วิธีการนวดด้วยมือและไม้กดจุด
  3. การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากฝ่าเท้า
  4. ข้อห้าม- ข้อควรระวังในการนวด