สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สถาบันปัญญาไท เชิญ นักศึกษาแพทย์แผนไทย และบุุคคลผู้สนใจ […]

โครงการสัมมนาเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด ผู้สูงวัย สุขภาพดี

สภากาชาดไทย สํานักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดขอเชิญผู้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด ผู้สูงวัย สุขภาพดี Read More »

รับสมัครตำแหน่งงาน “แพทย์แผนไทย ประจำคลินิก”

เนื่องด้วยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ร่วมด

รับสมัครตำแหน่งงาน “แพทย์แผนไทย ประจำคลินิก” Read More »