สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาบรรพชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

สถาบันปัญญาไท ห่วงใยประชาชนและผู้สนใจดูแลสุขภาพตามแบบวิถีไทย เปิดอบรมหลักสูตร การดูแลรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาจากบรรพชน พร้อมใช้ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู และรักษาด้วยการพึ่งพาตนเอง 
แบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับ 1

L.1
ค่าเรียน 10,000 บาท ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
 • เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • นำไปใช้ในบ้านและชุมชนด้วยการสร้างศูนย์ สุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมทุกตำบล
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  - ไม่จำกัด อายุ เพศ และระดับการศึกษา
  - ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน
  - สนใจเรื่องสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ

ระดับ 2

L.2
ค่าเรียน 10,000 บาท ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
 • เป็นผู้มีความรู้และเคยใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัว และชุมชนมาก่อน
 • ต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอด
 • เพื่อเสริมสร้างรายได้ด้วยการปลูก การแปรรูป การใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของแต่ละคน
 • ได้ผ่านการเรียนรู้มาพอสมควร
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  - ไม่จำกัด อายุ เพศ และระดับการศึกษา
  - เคยมีพื้นฐานมาก่อน
  - สนใจต่อยอดองค์ความรู้

ระดับ 3

L.3
ค่าเรียน 10,000 บาท ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
 • เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้การแพทย์แผนไทยมาแล้ว
 • ต้องการเพิ่มทักษะและความสนใจในการนำไปประกอบอาชีพ
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  - ไม่จำกัด อายุ เพศ และระดับการศึกษา
  - เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว
  - ต้องการพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบวิชาชีพอย่างมั่นใจ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ค่าใช้จ่ายแต่ละระดับ
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท / ระดับ
ค่าเรียน 10,000 บาท / ระดับ