สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา :: แพทย์แผนไทย

สาขาเวชกรรมไทย

สาขาเวชกรรมไทย

ระยะเวลาเรียน 3 ปี ศึกษาเรื่องเรื่องการรักษา การวินิจฉัยโรคและยาที่ใช้รักษาโรคจากคัมภีร์ต่างๆ เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

  • ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  • เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

  • เปิดร้านขายยาสมุนไพรได้

  • สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบของสภาวิชาชีพการแพย์แผนไทย

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่เรียนสาขาเวชกรรมไทย   จะต้องเรียนสาขาเภสัชกรรมไทยควบคู่กัน

  • ปี 1 และ ปี 2 ทุกสาขาเรียนรวมกัน ในปีที่ 3 สาขาเวชกรรมไทยจะต้องไปฝึกปฏิบัติงานตามคลินิกแพทย์แผนไทย