สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา :: แพทย์แผนไทย

สาขาเภสัชกรรมไทย

สาขาเภสัชกรรมไทย

ระยะเวลาเรียน 2 ปี ศึกษาเรื่องสมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

  • สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย

  • เปิดร้านขายยาสมุนไพรได้

  • สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบของสภาวิชาชีพการแพย์แผนไทย

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่เรียนสาขาเวชกรรมไทย   จะต้องเรียนสาขาเภสัชกรรมไทยควบคู่กัน

  • ปี 1 และ ปี 2 ทุกสาขาเรียนรวมกัน ในปีที่ 3 สาขาเวชกรรมไทยจะต้องไปฝึกปฏิบัติงานตามคลินิกแพทย์แผนไทย