สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา :: แพทย์แผนไทย

สาขานวดไทย

สาขานวดไทย

ระยะเวลาเรียน 2 ปี ศึกษาเรื่องการนวดแผนไทย การรักษาคนป่วยด้วยวิธีการนวดแผนไทย เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

  • สามารถประกอบวิชาชีพในการนวดแผนไทย

  • สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฎ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่เรียนสาขาเวชกรรมไทยจะต้องเรียนสาขาเภสัชกรรมไทยควบคู่กัน

  • ปี 1 และ ปี 2 ทุกสาขาเรียนรวมกัน ในปีที่ 3 สาขาเวชกรรมไทยจะต้องไปฝึกปฏิบัติงานตามคลินิกแพทย์แผนไทย