สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

Download เอกสาร

เสนอ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ขั้นตอนการลงลายมือชื่อ เสนอกฏหมายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  1. ปริ้นเอกสารทั้ง 2 ฉบับออกมา แล้วกรอกข้อมูลของท่านอย่างถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ
  2. ส่งเอกสารทั้ง 2 ฉบับ มาที่ … 
สถาบันปัญญาไท (ร่าง พรบ. กระทรวงแพทย์แผนไทย)
49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-200300