สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

โครงการอบรมหลักสูตรหมอในบ้าน หมอกลางบ้าน หมอชุมชน

IDI ให้โอกาสผู้สูงวัยเรียนรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวจนถึงชุมชนด้วยหลักสูตร หมอในบ้านและชุมชน

 

เอกสารรายละเอียดโครงการ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สถาบันปัญญาไท / โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-200300 , 064-9974749