สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

โครงการสัมมนาเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สถาบันปัญญาไท เชิญ นักศึกษาแพทย์แผนไทย และบุุคคลผู้สนใจแพทย์แผนไทย ทุกท่าน เข้ารับฟัง…
โครงการสัมมนาเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชั่น กทม.
โดยวิทยากร : รองศาสตราจารย์ประทีป ชุมพล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข