สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สร้างหัวใจเมืองเชียงใหม่ รายชื่อวัด เบอร์โทร