สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม IDI

วันที่ 19 กย. 2566 เวลา 13.00-14.00 น.
ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เยี่ยมชม IDI หารือเรื่อง งานวิจัย รักษาโรคความดันโลหิตด้วยภูมิปัญญาล้านนา ด้วยการ “เต็ก”
โดยมี พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท ให้การต้อนรับ