สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สถาบันปัญญาไท ให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธ์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มชาติพันธ์ ภาคเหนือ ตามแบบวิถีไท
เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ภูมิปัญญาชนเผ่า
ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ได้หันมาสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
และการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมี “สุขภาพดีวิถีไท” สุขภาพดีนั้นเริ่มต้นที่ตัวเรา….

#สถาบันปัญญาไท #Panyathai #สุขภาพดีวิถีไท