สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ศึกษาดูงาน และสร้างเสริมเครือข่ายแพทย์แผนไทย ที่ศรีษะอโศก

พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ (ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท)ศึกษาดูงาน และสร้างเสริมเครือข่ายแพทย์แผนไทย ที่ศรีษะอโศก เพื่อร่วมผลักดันการแพทย์แผนไทยสู่สากลเป็นองคาพยพ
โดยไม่ทิ้งใครอย่างข้างหลังด้วยหลักของ ธรรมะวานิช
จาก สถาบันปัญญาไท(IDI)