สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมปัญญาไทคลินิกการแพทย์ของบริษัทปัญญาไท ในวันที่ 30 ม.ค 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น.

#สถาบันปัญญาไท #Panyathai #สุขภาพดีวิถีไท

  1. รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล
  2. รศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
  3. อ.ดร. จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร
  4. อ.ดร. สุวพร ผาสุก
    จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍 ช่องทางการติดต่อ

LINE : @panyathai49
Facebook : https://www.facebook.com/panyathaiclinic
E-mail : panyathai4569@gmail.com
☎ โทร. 053-200300 , 064-9974749 , 097-9469922