สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

รับสมัครเรียนนวดไทย 16 ตุลาคม  2566

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
เปิดรับสมัครนักเรียน และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเรียนนวดไทย
หลักสูตร
– นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
– หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
เริ่มเรียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2566
ผู้สนใจสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่นี่