สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน IDI

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน