สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ประชุมเครือข่ายคลินิกการแพทย์แผนไทย ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

เครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันปัญญาไท IDI โดย พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท
จัดประชุมเครือข่ายคลินิกการแพทย์แผนไทย ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566…