สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

งานเปิดตัวชีวารักษ์ หัวหิน

พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท ร่วมงานเปิดตัว ชีวารักษ์ หัวหิน