สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด ผู้สูงวัย สุขภาพดี

สภากาชาดไทย สํานักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด
ผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจําปี 2566
ผู้ชนะการประกวดรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ชาย-หญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป ทั้งประเภท มีโรคประจําตัว และไม่มีโรคประจําตัว
มีภูมิลําเนา ในเขตกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ :
คุณภูเบศ จันทรวิรุจ และคุณสุธากร แดงเกิด 02-256-4000 ต่อ 3794, 5389
ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ : อาคาร ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566
เวลา 08.00 – 15.00 น. ในเวลาราชการ