สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

📣📣 สถาบันปัญญา จัดอบรม

การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
ณ บริษัท ปัญญาไท จำกัด จ.เชียงใหม่

ด่วน !! ลงทะเบียน ฟรี…
รับจำนวน จำกัด

📝 https://forms.gle/fuP57kryGpEsdPNy7